Reactie op de Troonrede: P10 roept op tot versterking van maatschappelijk weefsel en tegengaan van ongelijkheid

8 maanden geleden gepubliceerd

De recente Troonrede heeft een tweeledig thema naar voren gebracht - het versterken van het maatschappelijk weefsel en het tegengaan van ongelijkheid. Ellen Nauta, voorzitter van de P10, een samenwerkingsverband van 31 plattelandsgemeenten in Nederland, juicht deze focus toe. Volgens haar zijn er niet alleen verschillen tussen mensen, maar ook tussen regio’s, die moeten worden aangepakt.

Verschillen tussen regio’s

Recente onderzoeken hebben ongewenste verschillen tussen regio’s in Nederland aan het licht gebracht. Volgens Nauta is er in landelijke gebieden sprake van een neerwaartse spiraal van verschraling. Het voorgaande kabinet heeft veelal economisch rendement voorop gesteld. Nauta daagt het nieuwe kabinet uit om te focussen op maatschappelijke effectiviteit en in alle regio’s te investeren, niet alleen in de sterkere gebieden. Volgens haar zijn een langdurige visie en structurele financiering cruciaal.

Versterking van maatschappelijk weefsel

Nauta voelt zich ook sterk verbonden met het thema van het versterken van het maatschappelijk weefsel. Ze stelt dat er op het platteland nog steeds sprake is van verbondenheid, maar dat plattelandsbewoners zich steeds vaker niet gehoord voelen door de Rijksoverheid. Dit leidt tot weerstand, wat de onderlinge verbondenheid vermindert. Bovendien staat de verbondenheid onder druk door de afname van voorzieningen. Nauta benadrukt dat het essentieel is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk initiatieven kunnen ontwikkelen om de leefbaarheid te versterken.

Zorg voor ouderen

In de Troonrede werd ook het belang van investeren in zelfstandige woonruimte voor ouderen benadrukt. Nauta beaamt dit, maar wijst ook op de nadelige effecten van het streven van de overheid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit kan leiden tot eenzaamheid, vooral als de kinderen ver weg wonen. Nauta pleit voor het overwegen van alternatieve woonvormen voor ouderen in plaats van te bezuinigen op het vastgoed van verpleeghuizen. Ze stelt dat extra woningen, revitalisering van de bestaande woningvoorraad en doorstroming hard nodig zijn, met speciale aandacht voor het unieke karakter van het platteland.

De P10 streeft ernaar de maatschappelijke waarde van het platteland te behouden en te versterken. Ze pleiten voor een rechtvaardige verdeling van middelen en gelijke kansen voor iedereen in Nederland, ongeacht de woonplaats.

Related news