Deltacommissaris: "Snel handelen en grenzen stellen voor onze waterveiligheid"

8 maanden geleden gepubliceerd

Deltacommissaris Peter Glas heeft opgeroepen tot versnelde actie en het stellen van grenzen voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke aanpassing. In zijn advies voor het Deltaprogramma 2024 benadrukt hij het belang van betere voorbereiding op wateroverlast, droogte en hitte als gevolg van klimaatverandering.

De gevolgen van klimaatverandering

Volgens Glas wordt het steeds duidelijker dat niet alle activiteiten kunnen doorgaan als Nederland veilig, leefbaar en klimaatbestendig wil blijven. “Nederland is één groot mensgemaakt water- en bodemsysteem. Dit op orde krijgen en in balans houden verdraagt geen uitstel”, stelt hij. Dit houdt in dat er vaart moet worden gemaakt en dat er grenzen moeten worden gesteld aan het ruimtegebruik en watergebruik.

Scherpere keuzes maken

Glas benadrukt dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden over waar wel en niet gebouwd wordt, waar ruimte gecreëerd wordt om water op te slaan voor droge perioden en waar ruimte gereserveerd wordt voor toekomstige dijkversterkingen. Goed waterbeheer stelt eisen, maar biedt ook prachtige kansen. “Als we het goed doen wordt ons land er veiliger, duurzamer en ook echt mooier van,” aldus Glas.

Extreem weer en de kosten van aanpassing

De Deltacommissaris wijst op de recente overstromingen in Limburg en droge jaren die duidelijk maken dat Nederland vaker te maken krijgt met extreem weer. Hij waarschuwt dat de kosten voor aanpassingsmaatregelen toenemen, onder andere door marktkrapte en grondstofbeschikbaarheid. Glas maakt zich zorgen over de financiële reserveringen tot 2050, met een huidig tekort voor het Deltaprogramma van 3,4 miljard euro.

Samenwerking en betrokkenheid

Glas merkt op dat de wil om actie te ondernemen snel groeit bij politici, bestuurders, bedrijven en burgers. Hij roept op tot betere betrokkenheid van burgers, en met name jongeren, bij de maatregelen. Hij pleit ook voor meer samenwerking tussen de overheid en de financiële sector op het gebied van klimaatadaptatie.

Aandacht voor grondwater en bodemerosie

In zijn advies vraagt Glas aandacht voor maatregelen om voldoende grondwater te behouden, nodig voor drinkwater, landbouw en natuur. Ook de bodemerosie van de rivieren en de wisselingen in de waterstanden van de Rijn en Maas hebben aandacht nodig. Volgens Glas is er een grote behoefte aan meer internationale kennisuitwisseling om het gedrag van de rivieren te voorspellen.

Related news