Onderzoek toont mogelijkheden om Nederland veilig te houden voor stijgende zeespiegel

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het klimaat verandert en Nederland moet zich hierop anticiperen. Uit recent onderzoek komen verschillende ruimtelijke mogelijkheden naar voren om het land op lange termijn veilig te houden voor de stijgende zeespiegel. Het is cruciaal deze mogelijkheden nu al te verkennen, aangezien hun implementatie aanzienlijke investeringen en tijd vereist. Het onderzoek is onderdeel van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris, in samenwerking met de Topsector Water.

Technisch mogelijk om zeespiegelstijging aan te kunnen

Uit eerder onderzoek in november bleek al dat het technisch mogelijk is om Nederland te beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 3 meter met de bestaande aanpak van dijkversterkingen, stormvloedkeringen, zandsuppleties en pompen. In één van de klimaatscenario’s van het KNMI wordt deze stijging iets na 2100 bereikt.

Volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zijn er mogelijkheden om zelfs een extreme zeespiegelstijging van vijf meter aan te kunnen, al zullen de maatregelen die daarvoor nodig zijn ingrijpende veranderingen betekenen voor de inrichting van Nederland.

Drie denkrichtingen voor de toekomst

Het onderzoek heeft drie denkrichtingen voor de toekomst uitgewerkt. De eerste is ‘beschermen’, waarbij voortgebouwd wordt op deels al bekende maatregelen zoals bescherming door keringen en zandsuppleties, rivierarmen afsluiten en overtollig water afvoeren met pompen. De tweede denkrichting is ‘zeewaarts’, waarbij ruimte op zee wordt benut om toekomstige knelpunten op te lossen. De derde denkrichting is ‘meebewegen’, waarbij landgebruik en bebouwing worden aangepast en water meer ruimte krijgt.

Toekomstige aanpak vergt grote ruimtelijke keuzes

Uit deze denkrichtingen komen verschillende opties naar voren om Nederland in de toekomst veilig te houden. Deze opties vergen echter op termijn grote ruimtelijke keuzes die geld, ruimte en tijd zullen kosten. In de komende jaren wordt het onderzoek verder uitgewerkt om de gevolgen van deze ruimtelijke keuzes op andere terreinen dan waterveiligheid, zoals landbouw, waterkwaliteit, scheepvaart en natuur, te onderzoeken. Er komt ook een vervolgonderzoek naar de ruimte die nu al gereserveerd moet worden om de deur voor toekomstige maatregelen open te houden.