Mensen met Nederlandse herkomst leven meer gesegregeerd, blijkt uit CBS onderzoek

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Mensen met een Nederlandse herkomst hebben relatief weinig mensen met een andere herkomst in hun netwerk van buren, collega’s, familie, huisgenoten en klasgenoten. Dit betekent dat zij meer gesegregeerd leven dan mensen met een andere herkomst. Uit een netwerkanalyse van het CBS blijkt dat hoe hoger het inkomen is, hoe meer gesegregeerd het netwerk is van mensen met een Nederlandse herkomst.

Segregatie naar herkomst

Segregatie naar herkomst laat zien hoe sterk mensen leven gescheiden van andere herkomstgroepen. De mate van segregatie wordt uitgedrukt in een segregatiescore. De segregatiescore houdt rekening met de grootte van de herkomstgroepen. Het gaat in dit onderzoek over segregatie in persoonsnetwerken van buren, collega’s, familie, huisgenoten en klasgenoten.

Resultaten onderzoek

In het onderzoek is herkomstsegregatie onderzocht voor de Nederlandse herkomst en de tien grootste niet-Nederlandse herkomstgroepen in Nederland tussen 2009 en 2020.

Alle herkomstgroepen leven in zekere mate gesegregeerd, met relatief veel mensen van hun eigen herkomst in hun netwerk. Mensen met een Nederlandse herkomst leven het meest gesegregeerd. Ook mensen die zelf of van wie een of beide ouders in Turkije, Marokko of Polen zijn geboren, leven in verhouding meer gescheiden van andere herkomstgroepen. Het minst gesegregeerd leven mensen met een herkomst uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Indonesië.

Inkomensgerelateerde segregatie

Er is een samenhang tussen inkomen en segregatie. Hoe hoger het inkomen van mensen met een Nederlandse herkomst, hoe meer gesegregeerd ze leven. Voor veel andere groepen, zoals de Turkse, Marokkaanse en Nederlands-Caribische herkomstgroepen, is dat andersom: mensen met een hoger inkomen hebben juist een minder gesegregeerd netwerk dan mensen met een lager inkomen. Een mogelijke verklaring is dat er in ‘rijkere’ buurten en in werkkringen met veel hoogbetaalde banen in verhouding minder mensen van niet-Nederlandse herkomst wonen en werken.