Minister Adema presenteert visie op toekomst Noordzeevisserij

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een visie op Voedsel uit Zee en Grote wateren naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee biedt hij toekomstperspectief aan de Noordzeevisserij, die voor grote uitdagingen staat.

Toekomstperspectief voor de visserij

In zijn visie benadrukt de minister het belang van voedselwinning uit zee. Hiervoor is ruimte op zee nodig, maar vissers moeten ook hun impact op de natuur verminderen. De visie wijst ook op de noodzaak van innovatieve vangsttechnieken en ziet kansen voor de kweek van zeewier en mosselen en het gebruik van ruimte in windparken voor voedselwinning.

Minister Adema erkent dat de visserij in Nederland door een moeilijke tijd gaat en dat de toekomst onzeker is. Hij biedt echter perspectief voor vissers die door willen gaan, met de visie op een duurzame en economisch gezonde sector.

Uitdagingen voor de traditionele visserij

De traditionele visserij heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan door verschillende factoren, waaronder de Brexit, hoge brandstofprijzen en de komst van nieuwe natuur- en windparken. Daarnaast hebben de verboden op pulsvisserij in Europa en het recent vastgestelde lage tongquotum impact op de sector. Voor de vrijwillige saneringsregeling hebben zich afgelopen jaar 51 vissers aangemeld die wilden stoppen.

Ruimte voor visserij op de Noordzee

Het behouden van ruimte voor de visserij is een prioriteit. De overheid gaat het belang van voedselwinning uit zee een gelijkwaardigere plek geven bij de keuzes voor het gebruik van de ruimte op de Noordzee. Hierbij wordt nauwer samengewerkt met andere visserijlanden in Europa. Ook wordt onderzocht of actieve visserij in de windparken van de toekomst mogelijk is.

Innovatie en duurzaamheid

De toekomstige ‘ondernemer op zee’ moet flexibel zijn en zich aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen. De overheid wil ondernemers steunen die nieuwe verdienmodellen zoeken, bijvoorbeeld door direct aan de consument te leveren of bij te dragen aan onderzoek via digitale technieken. Onderzocht wordt waar de kweek van schelpdieren en zeewier op zee economisch haalbaar is, zonder dat het de natuur aantast of zelfs kan bijdragen aan natuurherstel.

Samenwerking en beleid

De visie benadrukt het belang van Europese samenwerking en wil verkennen of er interesse is in een internationaal innovatienetwerk. Ook wordt bekeken of het Gemeenschappelijke Visserij Beleid (GVB) voldoende is toegesneden op de transitie waar de visserij voor staat.

Ondersteuning voor visserijgemeenschappen

De minister werkt aan toekomstperspectief voor de visserij-activiteiten aan wal en het behoud van de cultuur in visserijgemeenschappen. Daarvoor heeft hij 30 miljoen euro beschikbaar gesteld, dat met minimaal eenzelfde bedrag wordt gecofinancierd door de regio’s. Het Bestuurlijk Platform Visserij, waarin de visserijregio’s zijn vertegenwoordigd, werkt momenteel samen met het ministerie van LNV aan het plan om de visserijketen en -gemeenschappen te ondersteunen.