Kabinet intensiveert samenwerking met gebieden met bevolkingsdaling

Normal spookdorp
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijzigt de koers van het Actieplan Bevolkingsdaling. Dit doet zij samen met zeven collega-ministers en twee staatssecretarissen. Volgens de minister is dit hard nodig, omdat zij ziet dat ook in krimpgebieden de woningmarktproblemen dreigen toe te nemen, er tekorten zijn aan geschoolde arbeidskrachten en het aanbod van voorzieningen onder druk blijft staan. Ollongren gaat daarom intensiever samenwerken met de regio’s.  Het ministerie werkt al samen met de regio’s en ziet dat dit werkt. Ollongren: “Ik vind het mooi om te zien dat er veel kwaliteit, energie en innovatiekracht zit in deze gebieden door het hele land om de leefbaarheid te verbeteren. We zien er gelukkig veel kansen en mogelijkheden.” Deze samenwerking heeft geleid tot voorstellen voor Regio Deals van verschillende gebieden. Het kabinet neemt dit najaar een beslissing over de selectie van voorstellen voor Regio Deals. Dit gaat om circa 200 miljoen euro waarvan een deel naar gebieden met bevolkingsdaling zal gaan. Beter wonen en leven in gebieden met bevolkingsdaling Minister Ollongren maakt voor het einde van het jaar samen met de zes provincies met krimpgebieden maatwerkafspraken. Die afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over werkgelegenheid en innovatie en over de woningmarkt in samenhang met economische versterking. In enkele gebieden met bevolkingsdaling is leegstand en verpaupering merkbaar. Van de aantrekkende woningmarkt profiteren deze regio’s nauwelijks. Om de gebieden leefbaar te houden, is sloop en verbetering van de bestaande woningen nodig. Met de maatwerktrajecten wordt samengewerkt aan oplossingen, onder andere over het beter laten aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt en over grensoverschrijdende samenwerking. Samenwerking Naast de maatwerkafspraken, gaan het Rijk en de regio’s samen in leertrajecten verkennen wat de beste kansen zijn voor deze regio’s op het gebied van wonen en duurzame energie. Een warmtenet is bijvoorbeeld minder rendabel in een plattelandsgebied dan in de stad. Er moeten dus slimme oplossingen worden bedacht voor duurzame krimpgebieden. Ollongren: “Veel regio’s zijn er al druk mee bezig, ik wil hen stimuleren en verder helpen. Samen gaan we de expertise op dit terrein vergroten.” De minister intensiveert niet alleen de samenwerking met de regio’s, maar ook met andere ministeries. Bevolkingsdaling heeft vrijwel altijd complexe gevolgen voor bijvoorbeeld onderwijs, bereikbaarheid en gezondheidszorg. Vanuit OCW is het beleid voor de gevolgen van leerlingendaling verder geïntensiveerd. De minister van VWS is gestart met het programma ‘Langer Thuis’ dat als doel heeft dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, waarin ook specifiek aandacht is voor regio’s met bevolkingsdaling. Langer thuis wonen in een dunbevolkt gebied vraagt namelijk iets anders dan langer thuis wonen in een grote stad. Het ministerie van IenW bekijkt met regio’s of, en in hoeverre een meer vraaggericht vervoersaanbod kan worden gerealiseerd om daarmee in passend en betaalbaar vervoer voor bewoners in krimpgebieden te voorzien.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief