Job Cohen: ‘De inclusieve arbeidsmarkt vraagt blijvende investering'

Normal job cohen legt per direct zijn functie neer als burgemeester van amsterdam
Afbeelding: Wikimedia

‘Investeer in een publieke sociale infrastructuur, zorg voor een adequate financiering en zet de mens centraal in plaats van regelgeving’. Dat is de centrale boodschap van Job Cohen, als voorzitter van Cedris, aan de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek over de Eindevaluatie Participatiewet op donderdagmiddag 20 februari a.s.. Ook roept Cedris op om op korte termijn al maatregelen te nemen om de arbeidsmarktpositie van kwetsbare mensen te versterken, zoals een uitbreiding van de no riskpolis voor mensen die al langer dan twee jaar in de bijstand zitten.

Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, legt zich niet neer bij het gegeven dat meer dan één miljoen mensen die willen en kunnen werken werkloos aan de kant staan. Veel van deze mensen kunnen vanwege lichamelijke, mentale of psychisch-sociale belemmeringen, niet 100% voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt.

Investeer in een publieke infrastructuur

Werkgevers bij de overheid en in de marktsector moeten, evenals de betreffende werkzoekenden, kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding. Daarvoor is een blijvende investering nodig in een landsdekkende sociale infrastructuur die beschikt over kennis, expertise en voldoende menskracht. Cedris ziet dit als een onmisbaar fundament voor de ontwikkeling en het aan het werk helpen en houden van kwetsbare mensen. Overal in het land moet deze basis op orde zijn. De recente ‘breed offensief-voorstellen’ van het kabinet voorzien hier niet in. Er zijn ingrijpender maatregelen nodig.

Zorg voor adequate financiering

De afgelopen 10 jaar zijn de uitgaven voor een actief arbeidsmarktbeleid meer dan gehalveerd. Het is duidelijk dat dit ten koste is gegaan van de baankansen van de meest kwetsbare mensen. Niet alleen is er fors bezuinigd op het WSW-budget, ook het participatiebudget is gedaald van €4.500,- naar €1.500,- per uitkeringsgerechtigde. Cedris pleit voor realisme: zonder extra geld zullen de perspectieven voor mensen aan de basis van de arbeidsmarkt niet verbeteren. Daarom doet Cedris de oproep aan de politiek om terug te komen op de eerdere bezuinigingsmaatregelen van in totaal 1,8 mrd. Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt een investering, ook in financiële zin.

Zet de mens centraal in plaats van de regels

Cedris wil dat bestaande regelingen de ontwikkeling van mensen stimuleren in plaats van in de weg staan. Een drempelloze doorstroming binnen de keten dagbesteding, beschut en regulier werk is daarvoor noodzakelijk. Traploos kunnen schakelen tussen voorzieningen, is juist voor deze groep mensen essentieel.  De ontwikkeling van mensen gaat niet altijd één kant op. Juist bij de kwetsbare werknemers is soms een stap terug nodig, bijvoorbeeld door een verslechtering van de gezondheid.

Concrete maatregelen

Behalve concrete voorwaarden pleit Cedris voor het nemen van concrete maatregelen op korte termijn.

·         Breid de huidige no risk polis uit voor iedereen die al langer dan twee jaar in de bijstand zit.

Werkgevers schatten het ziekterisico van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoog in, waardoor dat een belangrijke drempel is om hen in dienst te nemen.

·         Financier beschut werk op basis van daadwerkelijk gerealiseerde plekken.

Cedris pleit ervoor om alleen een (verhoogde) subsidie te geven aan gerealiseerde beschutte werkplekken, in plaats van het macrobedrag over alle gemeenten te verdelen.

·         Stimuleer gemeenten meer mensen met loonkostensubsidie aan het werk te helpen.

Iedereen die met loonkostensubsidie aan de slag gaat heeft begeleiding nodig. Cedris pleit ervoor om voor elke plaatsing met loonkostensubsidie ook automatisch de begeleidingskosten aan de gemeente te vergoeden.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief