Herstel van vertrouwen tussen overheid en burger is echt mogelijk

Normal overheid
Januari 2020 wordt een cruciaal moment voor de toekomst van ons land. Vanaf dat moment wordt niet alleen het Nederlands Kwaliteit Framework (NLQF) als wettelijk kwaliteitskeurmerk voor het (non)formeel onderwijs ingevoerd, maar geldt ook het generaal pardon van het Ministerie van OCW dat ervoor zorgt dat iedereen die een hbo-opleiding heeft gevolgd een ‘papieren erkenning’ op NLQF niveau 6 krijgt. 

Wij maken ons ernstig zorgen omdat we denken dat het niet meer goed komt met de vertrouwenskloof tussen de burger en overheid zonder een reset van de communicatiebranche, te beginnen bij het onderwijs.

Ondanks onze zorgen, zijn we positief gestemd, omdat er nu een oplossing voor handen is voor de communicatiebranche. Een oplossing die maakt dat we toekomstproof mensen opleiden, die zijn toegerust om de communicatieklus te klaren en een leven lang fit en alert te houden. Dit is opdat hogere overheden professionaliteit in huis hebben om tijdig, gericht en geloofwaardig te communiceren met de burger en het netwerk waarin hij leeft en werkt.

Oorzaken van deze zorgen zijn velerlei:
  • communicatieprofessionals die te weinig voeling hebben met de leefwereld van burgers;
  • de bijna commerciële inzet van overheidscommunicatie om beleid te ondersteunen (soms op het randje van fake nieuws);
  • de ongekende snelheid van consumptie van berichten en nieuws door sociale media. Hierdoor staan vertrouwen en waarheidsgehalte van inhoud onder druk.
Waarom is een reset van de organisatie van het communicatie-onderwijs broodnodig?

Deze ontwikkelingen zetten de huidige communicatiewereld, gestoeld op de theorie en kennis uit de pre-transitietijd, voor het blok. De aanpak voldoet niet meer in een tijd waarin multimediaal snelle en alerte communicatie wordt verwacht. We zien dat de ‘oude instituties (ondanks grotere investering en inspanningen) niet tegemoet kunnen komen aan de gevraagde communicatie-inzet. Het ontbreekt aan lange termijnvisie en ethische inhoud. Wie zien een ad hoc-benadering op ‘microniveau’.

Het gevolg van de aanhoudende opschaling en versnelling van communicatiestromen is dat het diploma van jonge mensen al achterhaald is op het moment dat ze deze in hun broekzak steken. Hogescholen en Universiteiten drijven steeds verder van de samenleving af, net als vele ambtenaren en politici.

Communicatiewetenschappen claimen een wetenschappelijke status en doen moeite om als universitaire discipline serieus genomen te worden – in werkelijkheid worden richting en visie eenzijdig ingevuld. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en de Academie van Overheids¬communicatie voerden een bedrijfsmatige aanpak van communicatie in bij de overheid. Dat resulteert in meer gewicht voor public relations en marketingcommunicatie in plaats van de wettelijke informatieplicht.

Terugkomend op de vertrouwensbreuk. Mediatraining en begeleiding leidde niet tot eerlijker en opener communicatie. De kritiek op deze ontwikkeling wordt nu alom merkbaar. Tegen deze achtergrond is het van uiterst belang we ons afvragen of wij de juiste stappen zetten in het licht van de toekomst.

Wat is de oplossing? In ieder geval geen generaal pardon!  Het lijkt er op,dat het Ministerie van Onderwijs weinig gevoel van urgentie kent om kritisch naar de communicatiebranche als vakgebied te kijken. Helaas heeft OCW besloten om het formele onderwijs in zijn geheel een ‘algemeen pardon’ te geven. Dit houdt in, dat per 2020 op alle diploma’s van het formele onderwijs automatisch een NLQF niveau 6 of 7 krijgen. Een daadwerkelijke invoering van het NLQF kwalificatieraamwerk zou te ingewikkeld zijn. Wij voegen er stellig aan toe: ‘En waarschijnlijk een ontluisterend beeld geven van de kwaliteit en perspectieven van het formele onderwijs in de laatste 20 jaar’. Onze oproep

Laten we stoppen met het opleiden van jonge mensen volgens oude denkwijzen. Ze moeten nu geld lenen voor het opdoen van kennis, die vaak verouderd is en niet aansluit op de beroepspraktijk en hun toekomst. Dit is verspilling van belastinggeld met het resultaat dat we jongeren opleiden en de arbeidsmarkt opsturen met onvoldoende middelen en visie om hun professie in de samenleving inhoud en statuur te geven.

De InHolland hbo-fraude was ernstig; het geven van een generaal pardon aan het gehele hbo-onderwijs voor het dragen van een NLQF keurmerk is vele malen ernstiger. Een ‘algemeen pardon’ voor het NLQF keurmerk van de minister OCW stimuleert opleidingen niet, is oneigenlijk en oneerlijk voor studenten en de (Europese) partijen die wel kiezen voor een leerweg met een erkend kwaliteitslabel.

Ondernemerschap in dienstverband of als zelfstandig ZZP’er ontbreekt nu vaak in de opleiding en de curriculae. Willen we toekomstige communicatieadviseurs afleveren en ze met regelmatige bijscholing levenslang fit en alert houden, dan is dit NLQF raamwerk een waardevol instrument. Hiermee kan ook afstand worden genomen van de huidige systeemdwang bij het onderwijs. De samenleving, de markt, de student en de burger verdienen het!

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief