€ 20 miljoen voor slachtoffers geweldsmisdrijven

Normal unavailable image
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven keerde vorig jaar 20 miljoen euro uit aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. Een aanvraag indienen is sinds medio 2018 ook online mogelijk. Een schot in de roos: eind vorig jaar werd bijna een derde van de aanvragen al digitaal ingediend. De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen werd verkort naar 10 weken (was 12,6 weken in 2017). Dit blijkt uit het jaarverslag 2018 van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Ook voor naasten van slachtoffers

In 2018 werd hard gewerkt aan uitbreiding van de doelgroepen. Met resultaat: vanaf 1 januari 2019 kunnen ook naasten van slachtoffers een aanvraag indienen, als er sprake is van ernstig en blijvend letsel als gevolg van een geweldsmisdrijf. Dit hangt samen met de bredere invoering van vergoeding voor zogeheten affectieschade.

Actief in Caribisch Nederland

Het geografische werkgebied van het Schadefonds breidt zich ook uit: de inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba kunnen vanaf komend voorjaar gebruik gaan maken van het Schadefonds. Hiervoor zijn in 2018 intensieve voorbereidingen getroffen.

Pilot slachtofferschap mensenhandel

Er werd een pilot uitgevoerd om de aannemelijkheid van het slachtofferschap van mensenhandel te beoordelen. De speciale commissie hiervoor bracht na onderzoek van een aanvraag advies uit over het wel of niet aannemelijk achten van slachtofferschap van mensenhandel. De pilot was ook bedoeld om te onderzoeken of dit advies toegevoegde waarde heeft voor betrokken partijen zoals IND, opvanginstellingen en slachtoffers. De pilot wordt op dit moment geëvalueerd.

Afronding twee regelingen seksueel misbruik jeugdzorg

In 2018 werd de tijdelijke regeling seksueel misbruik jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen afgerond, net als de Statuutregeling, die tot doel had de aansprakelijkheid van de instellingen zelf vast te stellen. “Een ongelooflijk eervolle, moeilijke en leerzame opdracht”, in de woorden van Ludo Goossens, voorzitter Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. “Gelukkig hebben we deze succesvol kunnen vervullen.” In het kader van de tijdelijke regeling zijn 654 aanvragen behandeld (5,5 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers). Wat betreft statuutzaken zijn 270  aanvragen behandeld (5,7 miljoen euro uitgekeerd door instellingen).

Relatiebeheer

Om de bekendheid van het Schadefonds te vergroten startte in 2018 een programma voor relatiebeheer richting de keten- en netwerkpartners, zoals politie, GGZ en organisaties voor jeugdbescherming en huiselijk geweld. Diverse partners kregen een eigen relatiebeheerder. Extra aandacht was er voor jeugdbescherming. “Per september 2018 zijn er twee stagiaires gestart, een bij ons en een bij Jeugdbescherming West”, vertelt directeur Monique de Groot. “Samen werken zij aan verbetering van de onderlinge communicatie. Met succes: er zijn al tientallen aanvragen ingediend waarin we een uitkering konden toekennen.”

2019

In 2019 gaat het Schadefonds verder met verbetering van de doorlooptijden en wil 100% de aanvragen binnen 26 weken behandeld hebben. Ook richt het zich op verdere verbetering van het digitale portaal en de website. “Wij denken op die manier onze bekendheid te vergroten, zodat we meer slachtoffers erkenning kunnen bieden”, aldus Monique de Groot. “Daarom gaan we ook verder met professioneel en actief relatiebeheer om zo de relatie met onze ketenpartners verder te verstevigen en waar mogelijk uit te bouwen.”

Over het Schadefonds

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Schadefonds geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van geweldsmisdrijven die ernstig psychisch of fysiek letsel opliepen. Daarmee erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hun is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

Algemeen

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De organisatie is in 1976 opgericht om slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven een financiële tegemoetkoming te geven voor het ernstige lichamelijke en psychische letsel dat ze hebben opgelopen. Voorbeelden van deze geweldsmisdrijven zijn mishandeling, verkrachting, huiselijk geweld, straatroof en bedreiging met een wapen. Ook nabestaanden van geweldsmisdrijven en dood door schulddelicten kunnen een tegemoetkoming van het Schadefonds krijgen. Het Schadefonds biedt een vergoeding in één bedrag. De tegemoetkoming is bedoeld voor het leed dat een slachtoffer is overkomen (smartengeld) en voor de eventuele financiële schade die hij door het misdrijf leed. Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de uitkering. Deze kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 35.000. Jaarlijks dienen ongeveer 7.000 slachtoffers een aanvraag in bij het Schadefonds.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief