CBS voorspelt 18 miljoen inwoners in Nederland in 2024

Normal pexels photo 109919
Afbeelding: Kaique Rocha

De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende decennia blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. In 2024 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen, in 2039 de 19 miljoen. In 2040 zijn er twee keer zo veel personen van 80 jaar en ouder als nu. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS.
De bevolkingsprognose beoogt de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking te beschrijven. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarbij op onderzoek gebaseerde veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie als basis dienen.

De prognosecijfers zijn met onzekerheden omgeven. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen van twee kinderen blijven houden. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 18,1 miljoen en 21,2 miljoen inwoners.

Groei door migratie

Volgens de prognose zal de bevolking de komende tien jaar groeien met gemiddeld 105 duizend per jaar. In 2030 zullen er naar verwachting 1 miljoen mensen meer zijn dan nu. Het grootste deel van de groei komt doordat er meer mensen immigreren dan emigreren. De verwachting is dat tot 2030 jaarlijks gemiddeld 296 duizend immigranten komen en 214 duizend emigranten Nederland verlaten. Dat zijn voor een deel voormalige immigranten die weer vertrekken. Het verwachte migratiesaldo komt dan uit op gemiddeld 82 duizend per jaar, 27 duizend meer dan in de periode 2010–2019.

Ook worden in de komende tien jaar meer kinderen geboren dan er mensen overlijden. Het aantal geboorten zal volgens de prognose in de periode 2019–2030 toenemen tot gemiddeld 185 duizend per jaar. Door de verouderde bevolking zal ook de sterfte toenemen, tot gemiddeld 163 duizend in deze periode. Na 2030 wordt verwacht dat de bevolking verder zal groeien, maar in mindere mate. De emigratie loopt dan verder op en vanaf 2039 zal ook de sterfte de geboorten inhalen.

Aantal 80-plussers verdubbelt

Het aantal 80-plussers zal naar verwachting toenemen van 0,8 miljoen eind 2019 naar 1,2 miljoen in 2030. In 2040 worden 1,6 miljoen 80-plussers verwacht, een verdubbeling ten opzichte van nu. Daarna loopt het aantal volgens de prognose verder op tot een maximum van bijna 2,1 miljoen rond 2053 om vervolgens te dalen.

De leeftijdsgroep 65- tot 80-jarigen bestaat momenteel uit 2,6 miljoen personen. In 2029 zal waarschijnlijk de 3 miljoen gehaald worden. Volgens de prognose neemt deze groep daarna nog toe tot bijna 3,3 miljoen rond 2038 waarna een afname wordt verwacht. De stijging van het aantal ouderen is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf als van de toegenomen levensduur, die volgens de prognose verder zal stijgen. Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 19 procent eind 2019 naar een maximum van bijna 26 procent rond 2040.

Minder 20- tot 65-jarigen

Het aantal personen van 20 tot 65 jaar is momenteel 10,2 miljoen en dat aantal stijgt naar verwachting tot 10,5 miljoen in 2025. Vanaf 2025 wordt een daling verwacht, tot 10,1 miljoen rond 2040. Daarna stijgt het waarschijnlijk weer tot 10,6 miljoen in 2060. Het aantal 0- tot 20-jarigen blijft in de toekomst waarschijnlijk schommelen rond 4 miljoen. Dit is ongeveer 21 procent van de bevolking.

Inwonertal in 2060 931 duizend hoger dan in vorige prognose
De bevolkingsprognose wordt jaarlijks bijgesteld, waarbij de meest recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten worden meegenomen. Ten opzichte van de prognose uit 2018 zijn er vooral aanpassingen bij migratie en geboorten. In de toekomst worden meer immigranten maar ook meer emigranten verwacht. Het verwachte kindertal op de lange termijn is in de nieuwe prognose verlaagd van 1,75 naar 1,70 kinderen per vrouw.

Door de bijstellingen is het verwachte inwonertal in 2060 volgens de huidige prognose 931 duizend hoger dan volgens de vorige prognose. Met name het aantal 20- tot 65 jarigen in 2060 is hoger dan in de vorige prognose, te weten 600 duizend. Dit komt doordat in de huidige prognose meer immigratie wordt verondersteld dan in de vorige prognose. Op de verschillen tussen de prognoses van 2019 en 2018 wordt uitgebreider ingegaan in het artikel Kernprognose 2019–2060: 19 miljoen in 2039.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief